Trợ giúp

"Nếu bạn có thể ước mơ cho nó, sau đó bạn có thể đạt được nó. Bạn sẽ nhận được tất cả các bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn đủ giúp người khác nhận được những gì họ muốn."

Zig Ziglar