Warunki

1 przyjęcia stosowania warunków MyCyberPals

Dostęp do i korzystanie z MyCyberPals jest przedmiotem wyłącznie do powyższych zasad i warunków. Nie używasz strony internetowej w jakimkolwiek celu, co jest niezgodne z prawem lub zabronione przez niniejszy Regulamin. Korzystając z witryny pełni akceptujesz warunki i zastrzeżenia zawarte w niniejszym obwieszczeniu. Jeśli nie akceptujesz Regulamin musi natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

2 szczegóły karty kredytowej

MyCyberPals nigdy nie będzie prosić o dane karty kredytowej i wniosek, że nie wchodzi to w którejś z form na MyCyberPals .

3 doradztwo

Zawartość witryny MyCyberPals nie stanowią porady i nie powinno się powoływać na Dokonywanie lub powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek decyzji.

4 Zmiana użytkowania

MyCyberPals zastrzega sobie prawo do:
4.1 zmienić lub usunąć (tymczasowo lub na stałe), stronie internetowej lub jej części bez uprzedzenia i ci confirm że MyCyberPals nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie takie zmiany lub usuwania i.
4.2 zmiany regulaminu w dowolnym czasie, a dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian uważa się za akceptację tych zmian.

5 linki do stron internetowych stron trzecich

MyCyberPals Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które są kontrolowane i utrzymywane przez innych. Łącza do innych stron internetowych nie jest poparcie tych witryn i przyjmujesz do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub dostępność takich stron.

6 prawa autorskie

6.1 Wszystkie prawa autorskie, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej w strony internetowej i jej zawartości (w tym bez ograniczeń, projektowanie stron internetowych, tekstu, grafiki i wszystkie kody oprogramowania i źródła połączony ze strony internetowej) są własnością lub licencjonowane do MyCyberPals lub inaczej używany przez MyCyberPals dozwolonych przez prawo.
6.2 w dostępie do strony internetowejzgadzasz się, że będzie dostęp do zawartości wyłącznie dla użytku osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadne treści może być pobrany, kopiowane, powielane, przekazywane, przechowywane, sprzedawanych lub rozprowadzanych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Nie obejmuje to pobieranie, kopiowanie lub drukowanie strony internetowej do użytku osobistego, niekomercyjnego użytku domowego.

7 zrzeczenie i ograniczenie odpowiedzialności

7.1 witryna jest dostarczana jest AS, a podstawą dostępne bez jakichkolwiek oświadczeń lub potwierdzenie wykonane i bez żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym ale nie czy ogranicza się do domniemanych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, NIENARUSZALNOŚCI, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.
7.2 w zakresie dozwolonym przez prawo, MyCyberPals nie będzie ponosić odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne straty lub szkody niezależnie od (w tym bez ograniczeń straty w działalności, okazja, danych, zysków) wynikającychz lub w związku z korzystania ze strony.
7.3 MyCyberPals nie udziela żadnych gwarancji że funkcjonalność strony internetowej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki będą poprawiane lub że witryna lub serwer, który sprawia, że dostępne są wolne od wirusów lub czegokolwiek innego, które mogą być szkodliwe lub destrukcyjne.
7.4 nic w niniejszych warunkach powinno być rozumiane wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności MyCyberPals za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniedbania MyCyberPals lub jego pracowników lub agentów.

8 odszkodowania

Zgadzasz się zabezpieczyć i przytrzymaj MyCyberPals i jego pracowników i agentów przed wszystkie zobowiązania, opłaty sądowe, straty, szkody, koszty i inne wydatki w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub pozwów wnoszonych przeciwko MyCyberPals wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków lub innych zobowiązań wynikających z korzystania z tej strony.

9 odpraw

Jeśli którykolwiek z tych warunków iNależy określić warunki za nieważne, nielegalne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez właściwy sąd, a następnie taki termin lub warunek zostanie zerwane, a pozostałe warunki są przetrwać i pozostają w pełnej mocy i nadal być wiążące i wykonalne.

10 ustawy regulujące

Niniejszych warunkach są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem i niniejszym przedkłada się wyłącznej jurysdykcji sądów.

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami