Villkor

1 godkännande användningen av MyCyberPals villkor

Din tillgång till och användning av MyCyberPals är omfattas endast av dessa användarvillkor. Du kommer att inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet av dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen accepterar du fullt de villkor och friskrivningsklausuler som finns i detta meddelande. Om du inte accepterar dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.

2 kreditkortsdetaljer

MyCyberPals kommer aldrig begära kreditkortsuppgifter och begära att du inte in det på någon av formerna på MyCyberPals .

3 råd

Innehållet i MyCyberPals webbplats utgör inte rådgivning och bör inte åberopas i att göra eller avstå från att göra, alla beslut.

4 byte

MyCyberPals förbehåller sig rätten att:
4.1 ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatsen eller någon del av det utan varsel och du confirm att MyCyberPals skall inte vara ansvariga gentemot dig för en sådan ändring eller borttagning och.
4.2 ändra dessa villkor när som helst och din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar skall anses vara ditt godkännande av sådana ändringar.

5 länkar till tredje parts webbplatser

MyCyberPals webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhållas av andra. Någon koppling till andra webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du bekräftar och samtycker att vi inte är ansvariga för innehåll eller tillgången på sådana webbplatser.

6 copyright

6.1 alla upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll (inklusive utan begränsning Webbplatsdesign, text, grafik och all programvara och källa koder i samband med webbplatsen) är ägs av eller licensieras till MyCyberPals eller annars används av MyCyberPals som tillåts enligt lag.
6.2 tillgång till webbplatsendu accepterar att du kommer att komma åt innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget av innehållet kan hämtade, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt medgivande av upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter av nedladdning, kopiering eller utskrift av sidor på webbplatsen för personligt, icke-kommersiella hemmabruk endast.

7 friskrivning och begränsning av ansvar

7.1 webbplats tillhandahålls på en som är och som tillgängliga grund utan representation eller påskrift gjorde och utan garanti av något slag om uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.
7.2 i den utsträckning som lagen tillåter, MyCyberPals kommer inte hållas ansvarig för indirekt förlust eller skada oavsett (inklusive utan begränsning förlust av affärer, möjlighet, data, vinst) som följerav eller i samband med användningen av webbplatsen.
7.3 MyCyberPals ger inga garantier att funktionaliteten på webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller något annat som kan vara skadliga eller destruktiva.
7.4 ingenting i dessa villkor skall tolkas för att utesluta eller begränsa ansvaret för MyCyberPals för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet av MyCyberPals eller dess anställda eller agenter.

8 ersättning

Du accepterar att ersätta och hålla MyCyberPals och dess anställda och agenter skadeslösa från och mot alla skulder, advokatarvoden, skador, förluster, kostnader och andra kostnader i samband med några krav eller talan mot MyCyberPals som härrör från någon överträdelse av dig av dessa villkor eller andra skulder som följd av din användning av denna webbplats.

9 avgångsvederlag

Om någon av dessa termer ochVillkoren bör fastställas vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar av någon anledning av någon domstol med behörig jurisdiktion då sådan Term eller villkor skall vara avskurna och de återstående villkor och villkor skall överleva och förbli i full kraft och effekt och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

10 gällande lag

Dessa regler och villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagen och du lämna härmed till behörig domstol.

För ytterligare information vänligen Kontakta oss