Điều khoản

1 chấp nhận việc sử dụng MyCyberPals điều khoản và điều kiện

Bạn truy cập vào và sử dụng MyCyberPals là chủ đề độc quyền cho các điều khoản và điều kiện. Bạn sẽ không sử dụng các trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các điều khoản và điều kiện. Bằng cách sử dụng trang web của bạn hoàn toàn chấp nhận các điều khoản, điều kiện và tuyên bố miễn trừ có trong thông báo này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng các trang web.

2 các chi tiết thẻ tín dụng

MyCyberPals sẽ không bao giờ yêu cầu chi tiết thẻ tín dụng và yêu cầu rằng bạn không nhập nó vào bất kỳ hình thức trên MyCyberPals .

3 lời khuyên

Nội dung của trang web MyCyberPals không cấu thành tư vấn và không nên được dựa vào trong thực hiện hoặc tránh làm, bất kỳ quyết định.

4 thay đổi sử dụng

MyCyberPals có quyền:
4.1 thay đổi hoặc loại bỏ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) các trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo và bạn confirm đó MyCyberPals không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thay đổi hoặc loại bỏ và.
4.2 thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào, và việc bạn sử dụng trang web sau mọi thay đổi sẽ được coi là sự chấp nhận thay đổi đó.

5 liên kết đến các trang web bên thứ ba

MyCyberPals trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là một sự chứng thực của các trang web và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc có sẵn của bất kỳ trang web nào như vậy.

6 bản quyền

6.1 tất cả bản quyền, thương hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các trang web và nội dung của nó (bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế trang web, văn bản, đồ họa và tất cả các mã nguồn và phần mềm kết nối với các trang web) thuộc sở hữu của cấp phép cho MyCyberPals hoặc nếu không được sử dụng bởi MyCyberPals khi luật pháp cho phép.
6.2 trong truy cập vào các trang webbạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập vào nội dung chỉ duy nhất cho sử dụng cá nhân, Phi thương mại của bạn. Không có nội dung có thể được tải về, sao chép, sao chép, truyền tải, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có trước bằng văn bản đồng ý của người giữ bản quyền. Điều này không bao gồm các tải xuống, sao chép và/hoặc in ấn của trang của trang web cho cá nhân, Phi thương mại sử dụng nhà chỉ.

7 tuyên bố miễn trừ và giới hạn trách nhiệm

7.1 các trang web được cung cấp trên một AS là và như cơ sở có sẵn mà không có bất kỳ đại diện hoặc xác nhận được thực hiện và không có bảo hành của loại nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm chất lượng đạt yêu cầu, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, khả năng tương thích, an ninh và độ chính xác.
7.2 để trong phạm vi pháp luật cho phép, MyCyberPals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ gián tiếp hoặc do hậu quả tổn thất hoặc thiệt hại bất cứ điều gì (bao gồm nhưng không giới hạn mất kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từtrong số hoặc kết hợp với việc sử dụng của trang web.
7.3 MyCyberPals làm cho không đảm bảo rằng các chức năng của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, có Khuyết tật sẽ được sửa chữa hoặc các trang web hoặc máy chủ mà làm cho nó có sẵn là miễn phí của virus hoặc bất cứ điều gì khác mà có thể gây hại hoặc phá hoại.
7.4 không điều gì trong các điều khoản và điều kiện sẽ được hiểu để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của MyCyberPals đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân là kết quả của sự sơ suất của MyCyberPals hoặc của nhân viên hoặc đại lý của nó.

8 bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ MyCyberPals và nhân viên và đại lý của nó vô hại từ và chống lại tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí khác liên quan đến bất kỳ tuyên bố hoặc hành động mang lại chống lại MyCyberPals phát sinh từ bất kỳ vi phạm của bạn về các điều khoản và điều kiện khác trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng của bạn của trang web này.

9 thôi

Nếu bất kỳ của những điều khoản vàĐiều kiện cần được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền sau đó hạn hoặc điều kiện như vậy sẽ được cắt đứt và còn lại điều khoản và điều kiện sẽ tồn tại và vẫn có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực và tiếp tục để ràng buộc và được thi hành.

10 quản luật

Các điều khoản và điều kiện sẽ được quản lý và hiểu theo pháp luật và hướng trình thẩm quyền độc quyền của các tòa án.

Bất kỳ thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi